Jak prowadzić księgowość osp?

Ochotnicza straż pożarna jest podmiotem posiadającym osobowość prawną, dlatego według Prawa o stowarzyszeniach zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości. Jeżeli działalność straży ogranicza się do celów statutowych, bez prowadzenia działalności gospodarczej, podlega pod przepisy jednostek niebędących spółkami handlowymi i powinna prowadzić księgę rachunkową w sposób uproszczony. Zatem jak prowadzić księgowość osp?

W przypadku prowadzenia przez OSP działalności gospodarczej, zachodzi obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości, z prowadzeniem ksiąg rachunkowych włącznie. Nie wystarczy książka skarbnika z wypisaniem przychodów i dochodów. Obowiązkiem prowadzenia rachunkowości jednostki OSP obarczony jest jej kierownik.

Ustalanie stanu konta na podstawie książki skarbnika

W książce skarbnika zapisuje się wyłącznie przychody i rozchody, bez ujęcia aktywów i pasywów. Pierwszym działaniem przy otwarciu rachunkowości jest dokonanie inwentaryzacji, pozwalające na wykazanie wszystkich składników pasywnych i aktywnych jednostki. Według art. 19 ustawy o rachunkowości, pozycje przeprowadzonej inwentaryzacji powinny odpowiadać bilansowi otwarcia. Inwentaryzacja aktywów i pasywów musi prowadzić do ich wyceny, według 4 rozdziału ustawy o rachunkowości.

Jak prowadzić księgowość OSP – Konta zespołu 5 czy 4 dla jednostki z działalnością gospodarczą

Jako stowarzyszenie, jednostka prowadzi ewidencję kosztów na trzy sposoby:

 • z wykorzystaniem kont zespołu 4
 • z wykorzystaniem kont zespołu 5
 • rodzaje na kontach 4 i funkcje na kontach 5

Co ważne, jednostka prowadząca oprócz działań statutowych, również gospodarcze, zobligowana jest do wyodrębnienia w księgach kont pozwalających na ewidencję przychodów i rozchodów, które pokażą prawidłowy wynik finansowy z każdego obszaru działalności. W praktyce oznacza to prowadzenia osobnych ewidencji dla celów statutowych i gospodarczych. W takim przypadku konieczne jest prowadzenie rachunku na równoległych kontach zespołu 4 i zespołu 5, lub jedynie na kontach zespołu 5, gdzie zespół 4 odpowiada kosztom rodzajów, a zespół 5 kosztom funcji. W przypadku kont zespołu 5, OSP może wydzielić konta służące ewidencji środków związanych z działalnością statutową, administracją placówki i działalnością gospodarczą.

Rodzaj prowadzenia ewidencji kosztów zależy od opcji wykonywanego bilansu zysków i strat

Jeśli kierownik prowadzi rachunek jednostki jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, musi wybrać jedną z dwóch opcji sporządzania bilansu zysków i strat. Pierwszą jest opcja porównawcza, drugą opcja kalkulacyjna. W przypadku prowadzenia ewidencji na kontach zespołu 5, jednostka ma obowiązek tworzenia kalkulacji zysków i strat. Sposób prowadzenia ksiąg powinien być ujęty w dokumentacji traktującej o polityce rachunkowej jednostki, wynikającej z art. 10 ust 1 ustawy o rachunkowości. Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym wymaga wydzielenia w zespole 5 poszczególnych kosztów prostych, będących w układzie rodzajowym. Zapewni to wygenerowanie danych potrzebnych do sporządzania informacji dodatkowej. Podmioty dokonujące bilansu zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym powinny zawrzeć następujące informacje o poszczególnych kosztach rodzajowych, takich jak:

 • zużycie materiałów,
 • zużycie mediów,
 • usługi obce,
 • amortyzacja,
 • podatki i opłaty,
 • ubezpieczenia,
 • wynagrodzenia,
 • inne koszty rodzajowe.

Na terenie powiatu gliwickiego znajduje się wiele jednostek ochotniczej straży pożarnej i każda zobligowana jest do prowadzenia własnej rachunkowości. W przypadku niejasności w tej kwestii, obsługą księgową danej jednostki OSP może zająć się księgowy z regionu miasta Gliwice.

Dowiedz sie również czym kierować się przy wyborze biura rachunkowego!

One thought on “Jak prowadzić księgowość osp?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *